پنج‌شنبه 16 شهریور‌ماه سال 1385
توسط: فرهاد

آن یگانه خواهد آمد

می گویند فردی خواهد آمد و جهان را از ظلم و شرارت نجات خواهد داد؛ در فکر برخی این فرد میشل است ؛بعضی الهه آزادی و ما مسلمانان هم مهدی موعود.اما به راستی باید کسی بیاید و عدل وداد را در جهان برپا کند؟ما که داعی برقراری حکومت حضرت علی را داریم چرا این قدر ظلم و جور بر هم روا میداریم؟

من اعتقاد دارم که ظهور باید در دلهای ما صورت گیرد و در اثبات حرفم نیز به مضمون یک روایت اشاره می کنم که انسان را به گرفتن حق خود به دعوت کرده و بر ما تکلیف می کند که باید به هر قیمت ،حق خود را بستانیم .اینکه حضرت مهدی برای برقراری عدل در جهان می آید و خود در این راه شهید می شود شکی نیست ،امااصل آن است که از درون به عدل اعتقاد داشته باشیم و در عمل آنرا به کار بندیم.

امید است که این عید بزرگ ، تولد امام غایب بر شما دوستان مبارک باشد.