دوشنبه 5 مرداد‌ماه سال 1388
توسط: فرهاد

مشروعیت دولت زیر سؤال رفت

با استعفای وزیر ارشاد تعداد عزل و استعفای های کابینه دولت به نیمه رسید و بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی باید کابینه و دولت دوباره از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد.

البته رئیس جمهور استعفای وزیر ارشاد را نپذیرفت تا دولتش از مشروعیت نیفتد اما آنچه مسلم است همه این موضوعات زمانی آغاز شد که احمدی نژاد به خاطر مشاعی وزیر اطلاعات را عزل کرد و دامنه این عزل ها اگر بیم از مشروعیت دولت نبود بیش از اینها بود. به گونه ای که وزیر کار، وزیر بهداشت و وزیر اقتصاد نیز در لیست عزلی ها بودند.

اما باید در نظر گرفت دولت با این کا مشروعیت خود و نظام را به خاطر فردی که بزرگان نظام با او مشکل و مسأله دارند زیر سؤال برد.