دوشنبه 19 مرداد‌ماه سال 1388
توسط: فرهاد

دربند آزادی....

من هرگز نمی توانم برابر حرمت شکنی تاب بیاورم...

اگر کسی بخواهد مرا در بند کند و فریادهایم را با شکنجه پاسخ گوید به آرامی می شکنم

پس بر آنم تا فریاد بی صدا سر دهم تا نتوانند مرا در بند کنند و خود بودنم را بشکنند

دلم می خواهد به بلندای آسمان و زمین صدایی سر دهم تا آن دربندان بدانند که ما در این آزادی که شباهت به بند دارد به آنان فکر می کنیم اما ...

بهتر است سکوت کنم شاید کسی در این نزدیکی با گوش دیگر صدایم را بشنود....