چهارشنبه 25 شهریور‌ماه سال 1388
توسط: فرهاد

سلام بر روز قدس آنگاه که فریاد ها برای ایران باشد

«روز قدس امسال بیش از سالهای گذشته جمعیت به خود می بیند.»

این گفته یکی از جوانان ایران است که فکر می کند باید امسال برای حق از دست رفته خود که همان رأیش است به راهپیمایی روز قدس برود.


«روز قدس امسال بیش از سالهای گذشته جمعیت به خود می بیند.»

این گفته یکی از جوانان ایران است که فکر می کند باید امسال برای حق از دست رفته خود که همان رأیش است به راهپیمایی روز قدس برود.


من فکر می کنم هر شخصی برای به دست آوردن برخی موقعیت ها باید سنجیده عمل کند و به گونه ای حرکت کند که به راحتی و با کمترین هزینه به خواسته اش برسد.

اما در برخی موارد هزینه کردن جزئی از احقاق حق است، بدین معنا که تا زمانی که هزینه و بهای فعالیتی پرداخت نشود رسیدن به آن میسر نخواهد بود. بحث انتخابات ایران نیز اینگونه است. مردمی که ادعا دارند که حقوق آنان تضییع شده تاکنون هزینه های زیادی را داده اند اما باید این هزینه به حدی برسد که برای آن خپاسته کفایت کند.

پس می توان بخشی از هزینه را در روز قدس پرداخت کرد و با فریاد های ایران ایران به خواسته خود نزدیک تر شد.

به امید رسیدن به حقوقی که ادعای پایمال شدنش را داریم.